Nyhedsbrev #75: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsgaarde samt ekstraordinær generalforsamling i LandbrugsLauget a.m.b.a. (Brinkholm)

Kære gårdejere.

Tiden er kommet til den årlige generalforsamling. Vi har meget at fortælle og meget at fejre. Årets generalforsamling bliver også en større begivenhed, da vi har fået gården Brinkholm under vingerne. Det betyder, at vi får lidt af en maraton aften, da vi i forlængelse af den ordinære generalforsamling skal afholde ekstraordinær generalforsamling i Landbrugsauget a.m.b.a. (Brinkholm) for at fuldføre generationsskiftet til Andelsgaarde. Nedenfor følger derfor to indkaldelser.

De to generalforsamlinger foregår online, da vi har medlemmer i hele landet. Men vi minder om, at der allerede fire dage senere er mulighed for at møde bestyrelsen i levende live, når vi holder åbent hus på Lerbjerggård: Åbent hus på Lerbjerggård – Andelsgaarde.dk / Åbent hus på Lerbjerggård | Facebook – her kan I fortsætte med at stille nysgerrige spørgsmål og komme med gode forslag.

I første omgang glæder vi os til at møde jer på skærmen.

Bedste hilsner

Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær online generalforsamling i Foreningen Andelsgaarde d. 26. april 2022

Årets generalforsamling afholdes online hos Andelsgaardes advokat Kim Meurs-Gerken i advokathuset Koch/Christiansen, der har afholdt flere store generalforsamlinger online.

Det er lidt mere omstændigt at holde generalforsamling online, så I må meget gerne forberede jer på at ’tjekke ind’ online i rigtig god tid. Vi sender jer et link et par dage i forvejen.

Generalforsamlingen afholdes d. 26. april klokken 19.00, men tjek allerede ind fra klokken 18:00. Vi regner med at generalforsamlingen afsluttes senest klokken 22:00.

Såfremt man ønsker at deltage som stemmeberettiget, skal man sende en mail til Sofie på info@andelsgaarde.dk senest den 22. april kl 12. Skriv ’GF tilmelding’ i emnefeltet.

I finder årsrapport, årsberetning mv. på hjemmesiden www.andelsgaarde.dk under punktet ’Om os’. 

Indskrivning

18:00: Indskrivning online. Link sendes ud et par dage i forvejen (husk at slukke kamera og lyd på jeres computere).

Velkomst og orientering

19:00: Velkomst og introduktion

19:15: Oplæg om Andelsgaardes visioner

19:30: Organisering af Andelsgaarde

19:45: Ordinær generalforsamling – efterfulgt af ekstraordinær generalforsamling i LandbrugsLauget a.m.b.a.

Dagsorden for ordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Forpersonens beretning til godkendelse

4. Godkendelse af regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer og evt. suppleanter mv.

7. Diskussion af indkomne forslag

8. Eventuelt

Vedtægtsændringer

I forbindelsen med overtagelsen af gården Brinkholm er der behov for en række vedtægtsændringer, således at Foreningen Andelsgaardes vedtægter og vedtægter for Landbrugslauget a.m.b.a., hvor Brinkholm hører ind under, bliver funktionelle for det daglige arbejde. På den måde ligestilles og sikres alle med én stemme. Alle nuværende andelshavere i Landbrugslauget har allerede på deres ekstraordinære generalforsamling stemt for at deres andele konverteres til et medlemskab af Andelsgaarde. 

I finder forslag til vedtægtsændringer på hjemmesiden www.andelsgaarde.dk under punktet ’Om os’.

Én stemme / begrænset ansvar

Princippet om én stemme uagtet antal medlemskaber eller andele er et bærende princip for kooperativer, herunder foreninger og andelsselskaber. Vi skal også gøre opmærksom på, at ligesom medlemmer og bestyrelser opererer med begrænset ansvar i foreningsregi af Andelsgaarde, er det samme gældende, når alle bliver andelshavere i Landbrugslauget. Begrænset ansvar betyder, at hverken bestyrelse eller medlemmer/andelshavere kan hæfte for forening eller andelsselskabets eventuelle gældssætning eller konkurs.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i LandbrugsLauget a.m.b.a. den 26. april

I forlængelse af ovenstående ordinære generalforsamling i Foreningen Andelsgaarde afholdes den ekstraordinære generalforsamling online hos advokat Kim Meurs-Gerken i advokathuset Koch/Christiansen.

Indskrivning sker i forbindelse med indskrivningen til den ordinære generalforsamling i foreningen Andelsgaarde.

Såfremt du ønsker at deltage som stemmeberettiget, skal du sende en mail til Sofie på info@andelsgaarde.dk senest den 22. april kl 12. Skriv ’GF tilmelding’ i emnefeltet.

Vigtigste punkt på denne ekstraordinære generalforsamling er at stemme om de vedtægtsændringer, der kan lette det daglige arbejde med at bestyre hhv forening og a.m.b.a. I finder årsrapport, årsberetning samt forslag til vedtægtsændringer på hjemmesiden www.andelsgaarde.dk under punktet ’Om os’.

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning til godkendelse

4. Godkendelse af regnskab

5. Forslag til vedtægtsændringer

6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer og evt. suppleanter mv.

7. Diskussion af indkomne forslag

8. Eventuelt